1. Kasutustingimustes kasutatavad mõisted

Kasutaja – Elektrowerk teenuseid kasutav isik, kes viibib või on viibinud Kodulehel ja/või ostab Kodulehe kaudu Elektrowerki Kaupu või Teenuseid. Kasutaja võib olla Kodulehel registreeritud või registreerimata kasutaja. Registreeritud kasutajaks loetakse Kasutaja, kellel on Elektrowerki Kodulehel kasutajakonto.

Kasutustingimused – Kodulehe kasutamisele kohalduvad tingimused, mis on kohustuslikud kõikidele Kodulehel viibivatele ja Kodulehe kaudu oste sooritavatele isikutele.

Kaup – Kodulehel Elektrowerki poolt müüdav(-ad) kaup (kaubad) ja teenus(-sed).

Kaupmees – Isik, kelle Kaupa või Teenust müüb Elektrowerki.

Koduleht – Internetikeskkond www.elektrowerk.ee ja/või selle alalehed.

Müügileping – Kodulehe (Elektrowerk) kaudu Kasutaja ja Kaupmehe vahel sõlmitav leping Kauba või Teenuse ostu kohta. Müügilepinguks loetakse käesolevate tingimuste tähenduses ka teenuse osutamise lepingut.

Müügilepingu kinnitus – Kodulehe poolt e-posti teel Kasutajale väljastatav kinnitus Elektrowerki ja Kasutaja vahel Müügilepingu sõlmimise ja selle tingimuste kohta.

Müügilepingu tingimused – Elektrowerki ja/või Kaupmehe poolt määratud ja Müügilepingus märgitud tingimused (s.h Kauba või Teenuse hind, omadused, makse- ja transporditingimused jms).

Tarbija – füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.

Teenus – Kodulehel Elektrowerk poolt müüdav(-ad) teenus(-ed).

Elektrowerk – Elektrowerk OÜ, asukoht Laki 30, 12915 Tallinn, registrikood 12061478.

Kasutustingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.

 

2. Kasutustingimuste kehtivus ja kohaldamine

 

2.1. Kasutustingimused hakkavad Kasutaja suhtes kehtima hetkel, kui Kasutaja annab käesolevate Kasutustingimustega nõustumise kohta elektroonilise kinnituse või asub Kodulehte muul viisil kasutama.

2.2. Kasutustingimused kehtivad vastavalt õiguste iseloomule Elektrowerk, Kasutaja ja/või Kaupmehe vahel tekkivatele õigussuhetele seoses Kodulehe (sh tootearvustuse, foorumi, blogi jms) kasutamisega. Kodulehe kasutamise all mõeldakse eelkõige kauplemiskeskkonna funktsioonide kasutamist Kaupade või Teenuse ostmiseks Elektrowerkilt või Kaupade ja Teenustega tutvumist Kodulehe vahendusel.

2.3. Kasutustingimused kohalduvad kõikidele Kodulehe kasutajatele ja Kaupmeestele.

2.4. Kasutajal ei ole kohustust ennast Kodulehel registreerida, kuid Elektrowerkil on õigus pakkuda registreerunud Kasutajatele soodsamaid tingimusi Kodulehe kaudu ostude sooritamisel või teha registreeritud Kasutajatele mõeldud sooduskampaaniaid.

2.5. Lisaks käesolevatele Kasutustingimustele reguleerivad Kasutaja, Elektrowerki ja Kaupmehe vahelisi suhteid Transporditingimused Maksetingimused ning Privaatsus- ja Andmekaitsetingimused , mis kõik loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks lisaks, ning väljakujunenud head tavad.

2.6. Täpsed makse- ning transporditingimused määratakse enne Müügilepingu sõlmimist Elektrowerki ja/või Kaupmehe poolt, mis tähendab, et iga Müügilepingu puhul ei pruugi kõik punktis 2.5. viidatud tingimustes näidatud viisid olla kasutatavad (nt mõni tarneviis ei pruugi olla teostatav). Vastav teave avaldatakse Kasutajale enne Müügilepingu sõlmimist.

 

3. Elektrowerki roll ja vastutus

 

3.1. Elektrowerk võimaldab Kasutajatel kasutada Kodulehte Elektrowerki Müügilepingu sõlmimiseks ning Kaupmeestel oma Kaupade ja/või Teenuste müümiseks. Müügilepingu täitmise eest vastutab Elektrowerk. Kaupade ja Teenuste informatsiooni õigsuse, Kauba olemasolu, kättetoimetamise, kvaliteedi, tagastuste, garantii, Teenuste osutamise jms eest vastutab Elektrowerk. Kaupmees ei ole ega muutu ühelgi tingimusel Elektrowerk ja Kasutaja vahel sõlmitud lepingu pooleks, aga vastutab Kaupasid või Teenuseid puudutava info ja Müügilepingu täitmisega seonduva riski või kohustuse eest.

3.2. Elektrowerki ei taga, et kauplemiskeskkonda on võimalik kasutada kõigi veebisirvijatega ja seadmetega.

3.3. Elektrowerki on õigus seada piiranguid teatud Kaupade või Teenuste müügile (näiteks kehtestada piirang, et teatud Kaupu või Teenuseid saavad osta ainult registreeritud Kasutajad).

 

4. Müügilepingu sõlmimise protsess ja ostuhinna deponeerimine

 

4.1. Kaupade või Teenuste kirjelduse eksponeerimist Kodulehel käsitatakse Elektrowerki poolse pakkumusena Müügilepingu sõlmimiseks, va juhul kui Külastaja pidi aru saama, et tegemist on veaga (näiteks ilmselgelt vale müügihind jms).

4.2. Müügilepingu sõlmimiseks sisestab Kasutaja pärast Kaupade või Teenuste väljavalimist (ostukorvi lisamist) nõutavad andmed ning kinnitab lepingu sõlmimise soovi klikkides nupule/ikoonile „Mine Maksma“. Müügileping loetakse sõlmituks tellimuse kinnitamisega Kasutaja poolt. Pärast Müügilepingu sõlmimist on Kasutajal kokkuleppel Elektrowerki võimalik Müügilepingut muuta (nt osade Kaupade või Teenuste ostmisest loobuda, muuta transpordiviisi või maksetingimusi).

4.3. Elektrowerkil on õigus määrata minimaalne ostukorvi summa. Kui selline summa on määratud, puudub Kasutajal võimalus Müügilepingu sõlmimiseks väiksema summa ulatuses.

4.4. Müügilepingu sõlmimise ametlik aeg arvestatakse Elektrowerki serveri kella järgi, mis ei vasta alati Kasutaja või Kaupmehe veebisirvija või arvuti vms seadme ajale.

4.5. Kui Müügilepingu tingimusi on kokkuleppel Elektrowerkiga muudetud pärast esialgse Müügilepingu sõlmimist, kehtivad Kasutaja suhtes uue kokkuleppe järgsed Müügilepingu tingimused. Elektrowerkil on õigus keelduda Müügilepingu muutmisest.

4.6. Pärast Müügilepingu sõlmimist deponeerib Kasutaja pangalingi või krediitkaardi vahendusel Elektrowerki arveldusarvele kindlaksmääratud ostuhinna, kui kokku ei ole lepitud tasumises osade kaupa, lunamaksega või järelmaksuga.

4.7. Kui Elektrowerk võimaldab ostude eest tasuda mitmes osas, tuleb esimene osa (vähemalt 50%) deponeerida hiljemalt 5 päeva jooksul arvates Müügilepingu sõlmimisest (v.a. juhul kui tasumine toimub lunamaksega või järelmaksuga). Järgmine(sed) osa(d) tuleb tasuda vastavalt Elektrowerki poolt ettenähtud tingimustele ning ettenähtud tähtaegadel Elektrowerki arveldusarvele, kuid mitte hiljem kui Kauba või Teenuse kättesaamise/osutamise päeval.

4.8. Elektrowerkil tekib kohustus tellimuse täitmiseks, kui Kasutaja on ostuhinna vastavalt punktile 4.6. või 4.7 deponeerinud (v.a lunamakse korral, kus Elektrowerkil tekib kohustus Müügilepingu sõlmimise hetkel või järemaksu korral, kus Elektrowerkil tekib kohustus pärast järelmaksulepingu sõlmimist). Kui Kasutaja on kohustatud ostuhinna deponeerima, kuid ei tee seda selleks ettenähtud tähtaja jooksul, ei tekiElektrowerkil kohustust Müügilepingut täita.

4.9. Kasutajal on õigus nõuda Elektrowerkil arve väljastamist nii elektrooniliselt kui paberil, kui kogu ostuhind on tasutud ja kui Elektrowerk ei näe arve väljastamisele ette konkreetset viisi. Kui arvel märgitud ostuhind ei vasta Müügilepingu kinnitusel märgitule, on Kasutajal õigus nõuda Müügilepingu kinnitusele vastavat arvet, va juhtudel kui Müügilepingusse märgitud vale ostuhind on sinna tekkinud Elektrowerki süsteemide tehnoloogilise vea tõttu, millisel juhul on Elektrowerkil õigus Müügitehingust taganeda. Elektrowerk väljastab arveid paberil vaid Kasutaja nõudmisel.

4.10. Pärast Müügilepingu sõlmimist ja ostuhinna täielikku või osalist deponeerimist vastavalt punktidele 4.6. või 4.7. (v.a. lunamakse ja järemaksu korral) väljastab Elektrowerk e-posti ja/või mobiilsõnumi vahendusel (registreerunud Kasutajale ka Kodulehe valikmenüüs „Minu ostukorv“) Kasutajale Müügilepingu kinnituse. Müügilepingu kinnitusele märgib Elektrowerk:
– Müügilepingu numbri,
– Kaubakoodi,
– Rekvisiidid ja kontaktandmed,
– Kauba kättetoimetamise aadressi,
– Ostetud Kauba või Teenuse nimetuse, selle lõpphinna, Transporditingimused, Maksetingimused, tagastamise tingimused ning võimalikud eritingimused (nt maksimaalne Teenuse kasutamise aeg).

 

5. Kaupade ja Teenuste ning täiendavate teenuste hinnad

 

5.1. Kodulehel müüdavate Kaupade ja Teenuste hinnad on toodud eurodes ja hõlmavad kõiki makse, kuid ei sisalda transpordikulu. Transpordikulu on eraldi välja toodud “Ostukorvis”.

5.2. Elektrowerkil on õigus korrigeerida tema poolt pakutava Kauba või Teenuse hinda. Kui Kasutaja sõlmis Müügilepingu enne hinna muudatuste avaldamist Kodulehel, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli Kodulehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil va juhtudel kui Kauba või Teenuse vale hind avaldati Kodulehel tehnilise vea või rikke tõttu.

5.3. Järelmaksulepingu vormistamisel võib Kauba või Teenuse hinnale olla lisatud lepingutasu ja teatud intressiprotsent vastavalt järelmaksuteenust pakkuva krediidiasutuse kehtivatele tingimustele.

5.4. Tarbija poolt Järelmaksulepingust taganemisel 14-päevast taganemisõigust kasutades  maksab Tarbija krediidiandjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest arvates tagasi krediidi põhisumma ja põhisummalt alates krediidi kasutusse võtmisest kuni põhisumma tagasimaksmiseni kokkulepitud intressi. Taganemise korral ei ole krediidiandjal õigust nõuda tarbijalt muid hüvitisi kui krediidiandja poolt avalik-õigusliku suhte alusel krediidisuhte raames makstud tagastamatuid tasusid.

5.5. Transpordi hind kuvatakse Kasutajale pärast kohaletoimetamisviisi (Transporditingimuse) valikut ning märgitakse ka Müügilepingu kinnitusele.

5.6. Transporditingimused ja nende hinna määrab Elektrowerk, kes vastutabesitatud andmete õigsuse eest.

5.7. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Kasutaja soovib Kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused.

 

6. Teenuse osutamine ja Kaupade kättetoimetamine

 

6.1. Kasutaja saab Kauba kätte vastavalt Müügilepingu sõlmimisel valitud transporditingimusele . Kui Kasutaja on ostnud Teenuse, siis lepib ta Teenuse osutamise aja kokku Elektrowerkiga kontakteerudes või Kodulehe vahendusel. Kaupmehel on kohustus pakkuda Kasutajale välja vähemalt kolm erinevat aega enne Teenuse kasutamise lõpptähtaja saabumist, kui Teenuse kasutamine eeldab aja broneerimist ja see on kooskõlas Teenuse olemusega. Pärast Teenuse kasutamise lõpptähtaja saabumist kaotab Kasutaja õiguse Teenuse osutamist ja raha tagastamist nõuda, v.a kui Elektrowerkiga või Elektrowerki vahendusel Kaupmehega ei lepita kokku teisiti.

6.2. Müügilepingu kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui Kasutaja on ostuhinna vastavalt Müügilepingule tasunud. Tarneaeg võib edasi lükkuda Müügilepingu sõlmimise ja ostuhinna laekumise vahele jäävate päevade võrra.

6.3. Elektrowerkil on õigus tarneaega pikendada a) kuni 7 tööpäeva võrra, kui esinevad objektiivsed, Elektrowerkist sõltumatud põhjused, mis tingivad viivituse Kauba kättetoimetamisel, või b) pikemalt kui 7 tööpäeva, kui Elektrowerk ja Kasutaja on tarneaja pikendamises kirjalikult või telefoni teel kokku leppinud.

6.4. Elektrowerk kohustub Kasutajat teavitama tarneaja või muude kättetoimetamisega seonduvate tingimuste muutumisest hiljemalt 24 tunni jooksul pärast informatsiooni ilmnemist.

6.5. Juhul kui Kasutaja kaotab Kauba kättetoimetamisega hilinemise tõttu (s.h punktis 6.3 nimetatud tarneaja edasilükkamise tõttu) huvi Kauba ostmise vastu, on tal õigus esitada avaldus Müügilepingust taganemiseks. Taganemise korral tagastatakse Kasutaja poolt Müügilepingu alusel tasutud summa (sh. postikulu) 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest.

6.6. Kauba kättetoimetamise eest Kasutajale vastutab Elektrowerk, kuid ei vastuta Kaupade kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

6.7. Kauba Kasutajale kättetoimetamise kohustus loetakse täidetuks Kauba üleandmisel Kasutajale endale või tema esindajale. Muuhulgas (ja arvestades Kasutustingimustes toodud erilisi piiranguid) loetakse esindajaks Kasutaja elu- või asukohas asuvad isikud, kes Kaubad vastu võtavad. Kaupade juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Kasutajale üle Kauba üleandmise hetkel. Kasutajal on 14 päeva aega Kaubaga tutvuda, nimetatud aja jooksul lasub Kasutajal kohustus kontrollida Kauba komplekteeritust ning vastavust Müügilepingu tingimustele ning ta kohustub viivitamatult teavitama Kaupmeest Kaubal esinevatest puudustest või puuduvatest osadest. Hiliseimaid pretensioone Kauba valesti komplekteerituse osas ei rahuldata.

6.8. Kui Kaup toimetatakse Kasutajani kulleri vahendusel, siis antakse Kaup Kasutajale üle koos saatelehega. Kui Kaubal esineb (väliseid) vigastusi, on Kasutajal õigus Kaupa mitte vastu võtta ja märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Allkirjastades saatelehte kinnitab Kasutaja, et Kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (Kaubal ei ole väliseid vigastusi). Kuller toimetab kauba Kasutaja (Ostja) märgitud kohaletoimetamisaadressi välisukseni.

6.9. Kauba tarneaeg ja tarneviisid on märgitud Kodulehe tootelehel.

 

7. Tarbija taganemisõigus

 

7.1. Tarbijast Kasutajal on 14 päeva aega Kaubaga tutvuda. Juhul, kui Kaup Kasutajale ei sobi, Kaup ei vasta Müügilepingu tingimustele või oli puudulikult komplekteeritud, on Kasutajal õigus 14 päeva jooksul Kauba kättesaamisest Müügilepingust taganeda ja ostetud Kaup Elektrowerkile tagastada (võlaõigusseaduse § 56 lg 1). Kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema saadetud kirjalikult Elektrowerki e-posti aadressil info@elektrowerk.ee tähtaja (so 14 päeva) jooksul alates Kauba kättesaamisest (välja arvatud eritellimused ja kergestiriknev kaup, vt p 7.5 ja 7.6). Punkt 7. kehtib ainult füüsilisest isikust kasutajale. Juriidlistele isikute poolt Kodulehel sooritatud ostu puhul Kauba tagastamist ei võimaldata. Taganemise avaldus .

7.2. Kui Kasutaja on punkti 7.1. alusel Müügilepingust taganenud ning Kaubal ei esine puudusi, on Elektrowerkil õigus Kasutajalt nõuda Kauba tagastamise transpordikulu hüvitamist vastavalt tagastamise teenust osutava transpordiettevõtte (nt Omniva SmartPost jne) hinnakirja alusel. Tarbija peab arvestama, et tagastamise transpordikulu on suurem kui tellimuse/kauba saatmiskulu tarbijale tellimuses oli.  Kasutajal on õigus kaubad tagasi saata ka oma kuludega, kuid Elektrowerk neid ei hüvita. Elektrowerkil on õigus tasaarvestada Kauba Tagastamise transpordikulu Kasutaja poolt Kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga.

7.3. Kui tagastatav Kaup on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kasutaja poolt mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või muu Kasutaja tegevusest tingitud asjaolu tõttu, siis jääb Kaupmehele õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Kasutaja poolt Kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga. Juhul kui Kasutaja ei ole nõus tasaarvestuses näidatud Kauba väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud Kauba väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsioonis süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi abi. Sõltumatu ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Kasutaja ja Kaupmehe vahel, v.a juhul kui ühe poole seisukoht osutub ilmselgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul maksab kulude eest pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

7.4. Kui Kasutaja on punkti 7.1. alusel Müügilepingust taganenud, tagastab Elektrowerk Müügilepingu kinnitusel märgitud ja/või Kasutaja poolt tasutud ostuhinna ja Kauba saatmise transporditasu 14 päeva jooksul peale taganemisavalduse esitamist, eeldusel, et sama aja jooksul tagastatakse Kaup Elektrowerki lattu.

7.5. Elektrowerk jätab endale õiguse mitte tühistada Kasutaja tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud Kaupa juhul, kui tegemist oli Kasutajale spetsiaalselt valmistatud eritellimusega. Eritellimuseks loetakse

7.5.1. tellimusi, mis on täidetud lähtuvalt Kasutaja erisoovist (joonisest, edastatud mõõtmetest);

7.5.2. tootjalt spetsiaalselt Kasutaja jaoks tellitud eriviimistlusega Kaubad, mida ei esine Kodulehe standardvalikus (kattematerjalid, värvid, kangad, peitsid jm viimistlused);

7.5.3. hulgitellimusi, mis on vormistatud pärast näidise saatmist ning heakskiitu Kasutaja poolt;

7.5.4 tellimusi, kui Kodulehel eksponeeritud Kaubal on selgelt ja loetavalt väljendatud, et antud toodet valmistatakse Kasutajale eritellimusel ja seda Kaupa pole võimalik tagastada.

7.6. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis. Kui kaup on kasutatud, siis Elektrowerk juhindub mõistliku kasutuse põhimõttest. Kasutajal tuleb ostetud kauba originaalpakend avada ettevaatlikult, seda mitte rikkudes. Kaubal peavad olema kõik tehase kleebised ning seerianumber, samuti peab tagastamisel olema originaalpakendil alles tehase kleebised ja seerianumbrid.

7.7. Elektrowerkil ei ole kohustust võtta tagasi kergestiriknevaid Kaupu. Elektrowerkil ei ole kohustust tagasi võtta järgmisi Kaupu, kui nende pakend on avatud: audio- ja videosalvestised, tarkvara.

 

8. Kauba garantiitingimused ja pretensioonide esitamine

 

8.1. Kui Kaubale on ette nähtud müügigarantii või pretensiooni esitamise õigus seaduse mõistes, kohustub Elektrowerk (sealhulgas Kaupmees) garantii- ja pretensiooni esitamise tingimusi täitma ning puudustega Kauba ettenähtud tingimustel parandama, asendama või tagasi võtma.

8.2. Sõltumata garantii olemasolust on Tarbijast Kasutajal õigus Elektrowerkile (sealhulgas Elektrowerkil Kaupmehele) esitada Kauba lepingutingimustele mittevastavusest tingitud pretensioone kahe aasta jooksul arvates Kauba kättesaamisest (VÕS § 218 lg 2). Kui Kaup on müüdud Tarbijale, siis kuue esimese kuu jooksul Kaubal ilmnenud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas Müügilepingu sõlmimise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama majandus- ja kutsetegevuses tegutsev Elektrowerk. Elektrowerkil on õigus delegeerida defekti väljaselgitamine edasi Kaumehele.

8.2.1. Kauba puuduse ilmnemisel peab Tarbija hiljemalt kahe kuu jooksul peale defekti ilmnemist Elektrowerki teavitama esitades selle kohta pretensiooni (VÕS § 220 lg 1).

8.2.2. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul Kauba üleandmisest Tarbijale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud Elektrowerk (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Elektrowerk üksnes juhul, kui Tarbija pretensioon oli õigustatud.

8.3. Kauba defekti ilmnemisel kohustub Kasutaja koheselt (vt punkt 8.4.) teavitama Elektrowerki probleemist e-posti teel ning esitama kirjalikult pretensiooni (ava Pretensiooni esitamise avaldus ) või järgmise informatsiooni:

8.3.1. nimi ja kontaktandmed;

8.3.2. Kauba defekti ja/või puuduse kirjelduse ja nõude;

8.3.3. Lisama fotod, kui defekt või puudus on silmaga nähtav;

8.3.4. Müügilepingu number.

8.4. Teavitus (pretensioon) peab olema saadetud kahe kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja möödalaskmise korral kaotab Kasutaja õiguse nõuda Elektrowerkilt või Kaupmehelt Kauba parandamist või väljavahetamist.

8.5. Elektrowerk kohustub vastama Tarbija kirjalikule või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele 15 päeva jooksul (TKS § 19 lg 6).

8.6. Puudusega Kauba või selle detaili asendamise korral on Elektrowerkil õigus nõuda Kasutajalt puudusega Kauba või Kauba detaili tagastamist.

8.7. Kaupmehe ja/või Elektrowerk poolt antav müügigarantii ei kata toote vea või kahjustuse poolt põhjustatud otseseid ega kaudseid kahjusid, kaotusi ega ebameeldivusi. Garantii ei kompenseeri Kauba teeninduspunkti viimist või transportimisest tulenevaid kulutusi. Juhul kui Elektrowerk organiseerib kauba transporti kliendi juurest kauba tagastamiseks, ekspertiisi viimiseks, vea tuvastamiseks või hooldusesse viimiseks ise, siis peab kaup olema kliendi poolt eelnevalt pakendatud originaal pakendisse või pakendatud (pakendamisega seotud kulud on kliendi kanda) selliselt et kaup ei saaks transpordil vigastada. Samuti peab kaup olema kullerile üleandmiseks kättesaadav kliendi välisukse juurest ning vajadusel peab klient organiseerima kauba üleandmise kullerile.  Garantii otsuse teeb Shoppa kuni 14 tööpäeva jooksul alates Kauba teeninduspunkti jõudmisest.

8.8. Kui Kasutaja nõuab Kauba parandamist ja nõue on põhjendatud, kuid Elektrowerk ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Kasutaja Kauba ise parandada või lasta seda teha kolmandal isikul ning nõuda Elektrowerkilt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

8.9. Kui Kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, kui Elektrowerk või Kaupmees keeldub õigustamatult asja parandamast või asendamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast talle lepingutingimustele mittevastavusest teatamist ning Tarbija ei soovi või ei saa lasta teha parandusi kolmandal isikul, on Tarbijal õigus Müügilepingust taganeda ja Kaup Elektrowerkile tagastada. Elektrowerk kohustub tagastama Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna 14 päeva jooksul arvates põhjendatud  Taganemisavalduse saamisest.

8.10. Elektrowerk ei vastuta:

8.10.1. Kasutajast tingitud Kauba kahjustumise eest;

8.10.2. Defektide eest, mis on tekkinud Kauba mittesihipärasest kasutamisest;

8.10.3. Kauba loomuliku füüsilise kulumise eest Kauba tavapärasel kasutamisel;

8.10.4. Erikaupade (kuluvad ja aeguvad Kaubad, sealhulgas kui mitte ainult nt akude) lühemate garantiitingimuste eest;

8.10.5. Kauba kasutamisest tingimustes või viisil, mille puhul saab eeldada tavapärasesest kiiremat kulumist;

8.10.6. muudel seaduses sätestatud juhtudel.

8.11. Kaubaga kaasas olevale akule või patareidele kehtib garantii 6kuud.

 

9. Elektrowerki õigus Müügilepingust taganeda

 

9.1. Elektrowerkil on õigus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda alljärgnevatel põhjustel:

9.1.1. Kasutaja ei tasu mis tahes Müügilepingus ette nähtud summat tähtaegselt;

9.1.2. Kasutaja järemaksutaotlust ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik rahuldada;

9.1.3. Tellitud Kaup puudub Elektrowerki või Kaupmehe laos ja seda ei ole võimalik hankida või asendada muu Kaubaga;

9.1.4. Muul õigusaktides sätestatud põhjusel.

9.2. Elektrowerkil on kohustus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda kui ilmneb, et Kasutajal puudus õigus Müügilepingu sõlmimiseks.

9.3. Kui Shoppa on Müügilepingust taganenud, tagastatakse Müügilepingu alusel tasutud ostuhind Kasutajale 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse (teate) tegemisest.

 

10. Vastutus ja vääramatu jõud

 

10.1. Elektrowerk, Kasutaja ja Kaupmees vastutavad teineteise ees käesolevate Kasutustingimuste rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel, korras ja ulatuses.

10.2. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

10.3. Elektrowerk ja Kaupmees ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kasutajale kättetoimetamise aegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate Kasutustingimuste raames.

10.4. Elektrowerk ei kompenseeri Kasutaja kulusid, mis tekivad asjaoludest, et Kasutaja võttis enda peale kolmandate isikute ees kohustusi käesolevate Kasutustingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

10.5. Elektrowerk ei kompenseeri Kasutajale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju. Võimalike kahjude eest vastutab Kaupmees, kui seadusest või poolte kokkuleppest ei tulene teisiti.

10.6. Elektrowerk ei kompenseeri Kasutajale mis tahes kaudset kahju, s.h saamata jäänud tulu.

10.7. Elektrowerk ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Kasutajale tulenevalt asjaolust, et Elektrowerk on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda.

 

11. Kasutaja õigused, kohustused ning kinnitused

 

11.1. Kasutajal on õigus:

11.1.1. nõuda Elektrowerkilt pärast Müügilepingu sõlmimist ja ostuhinna tasumist arve esitamist;

11.1.2. postitada Kodulehele kommentaare, Kauba või Teenuse arvustusi, fotosid jms ning esitada Elektrowerkile küsimusi, ideid ja ettepanekuid Kodulehe kasutajasõbralikumaks muutmiseks, juhul kui see pole ähvardav, ei riiva kolmandate isikute õigusi, autoriõigusi ega pole vastuolus hea tava, seaduse või kohtupraktikaga. Elektrowerkil on õigus eeltooduga vastuolus olevad kommentaarid või postitused kõrvaldada;

11.1.3. esitada Elektrowerkile pretensioone tegevuse kohta, samuti esitada Elektrowerkile või Kaupmehele pretensioone Müügilepingu täitmise või muu Kaupmehe tegevuse kohta. Kui pretensioonid Kaupmehe tegevuse kohta on esitatud Elektrowerkile, edastab Elektrowerk need Kaupmehele, kes tagab pretensioonide põhjendatuse korral nende rahuldamise.

11.2. Kasutaja kohustub:

11.2.1. esitama Kodulehe kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;

11.2.2. hoidma saladuses kolmandate isikute eest Kodulehel registreeritud kasutajakonto kasutajatunnust ja salasõna ning Müügilepingut;

11.2.3. vastutama täielikult kõikide tegevuste eest, mis on toimetatud tema kasutajakonto alt või tema elu- või asukohas asutavalt IP-aadressilt;

11.2.4. mitte kasutama Kodulehte ebaseaduslikuks või headele kommetele mittevastavaks tegevuseks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);

11.2.5. viivitamata e-posti teel informeerima Elektrowerki kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Kodulehe kasutajaks registreerumisel esitatutega;

11.2.6. koheselt e-posti teel informeerima Kodulehe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse ning Elektrowerki poolt saadetud Müügilepingu kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

11.2.7. mitte lubama sooritada Kodulehel oma identiteedi alt tehinguid alaealistel ja muudel isikutel, kellel on vastavalt õigusaktidele keelatud või piiratud tehingute või teatud liiki tehingute tegemine.

11.3. Kasutaja kinnitab, et ta:

11.3.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Kodulehel võimaldatud tehinguid;

11.3.2. on teadlik, et sõlmib Müügilepingu Shoppaga ja Shoppa vastutab Müügilepingu täitmise eest;

11.3.3. on teadlik, et tellimuse esitamine toob kaasa siduva Müügilepingu;

11.3.4. on teadlik, et Kasutustingimustega nõustumisel ei ole Kasutaja ja Elektrowerki tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Kasutustingimustes selgesõnaliselt kirjas;

11.3.5. on teadlik ja nõustub, et tal ei ole ühelgi juhul õigus nõuda Elektrowerki juures deponeeritud summalt intressi;

11.3.6. Taganemisõiguse kasutamisel tagastab tasutud summad Shoppa, va punkt 7.2.;

11.3.7. on teadlik ja nõustub, et Kasutustingimuste aktsepteerimisega annab ta Elektrowerkile nõusoleku saata endale kommertsteadaandeid, uudiskirju, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi. Kasutajal on õigus teadaannete saamisest igal ajal loobuda. See ei muuda tühiseks Kasutustingimustega nõustumist;

11.3.8. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Kasutustingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Kodulehe kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.

11.4. Alla 18-aastane Kasutaja kinnitab, et ta kasutab Kodulehte koos vanematega või täiskasvanud hooldaja juuresolekul.

 

12. Elektrowerk õigused ja kohustused

 

12.1. Elektrowerkil on õigus:

12.1.1. katkestada Müügilepingu sõlmimine ja/või eemaldada/blokeerida Kasutaja Kodulehelt, kui Elektrowerk kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse ebaausalt või Kasutustingimuste vastaselt;

12.1.2. võtta sellest eraldi ette teatamata ükskõik millal Koduleht maha või selle toimimine peatada;

12.1.3. jälgida Kodulehel toimuvat tegevust, sh jälgida Kasutajate poolt Kodulehe kasutamist kooskõlas Privaatsus- ja Andmekaitsetingimustega ;

12.1.4. omal valikul, kas piirata või tühistada põhjusi esitamata Kasutaja Kodulehe kasutamisõigus, sh muuta ja eemaldada Kodulehel Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgeda Kasutaja kasutajakonto ja mitte võimaldada tal uuesti registreeruda juhul, kui Kasutaja:
(i) rikub Kasutustingimusi või nendest tulenevaid Kasutaja kohustusi;
(ii) on esitanud Kodulehel kasutajaks registreerumisel või Kodulehe kasutamisel informatsiooni, mis on ebaõige, eksitav ja/või ebatäpne;
(iii) teadlikult ja tahtlikult levitab Kodulehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid, käitub vääritult või kahjustab muud moodi Kodulehte, Shoppat või teisi isikuid;
(iv) käitub muud moodi vastuolus Kasutustingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega;

12.1.5. saata Kasutajatele kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi.

12.2. Elektrowerk ei vastuta ühelgi juhul:

12.2.1. Kaupmehe ja Kasutaja vahel sõlmitud Müügilepingute täitmise eest. Juhul, kui Elektrowerkil tekib Kasutaja ees õigusaktidest tulenevalt Müügilepingu sõlmimise keskkonna võimaldamisest vastutus, siis on see vastutus piiratud Kasutaja poolt Elektrowerki juures konkreetse Müügilepingu täitmiseks deponeeritud summa suurusega;

12.2.2. kolmandate isikute poolt Kodulehel avaldatud kuulutuste, foorumis avaldatud kommentaaride ja muu Kodulehel avaldatud informatsiooni eest, välja arvatud õigusktidest tulenev vältimatu vastutus;

12.2.3. Elektrowerk ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või kaardimaksega seoses tekib probleeme, on Kasutaja kohustatud teatama neist viivitamatult meie klienditeenindusele;

12.2.4. Kasutajale tekkinud kahju eest, mis on põhjustatud Kasutaja Kodulehel salasõna ja kasutajatunnuse ja/või Elektrowerki juures summa deponeerimisel temale teatavaks tehtud Müügilepingu numbri ja sisu kolmandate isikute poolt kasutamisest.

 

13. Elektrowerki ja Kaupmehe õigused ja kohustused

 

13.1. Elektrowerkil ja Kaupmehel on õigus:

13.1.1. Pöörduda pärast Müügilepingu sõlmimist Kasutaja poole täiendava informatsiooni saamiseks (nt tarneaadress, Kauba täpsustus vms);

13.1.2. Täita Müügileping selles märgitud tingimustel ning keelduda pärast Müügilepingu sõlmimist Kasutaja poolt avaldatud muudatusettepanekutest;

13.1.3. Mitte rahuldada Müügilepingust taganemise avaldust, kui Kaup on Kasutajale üle antud või kätte toimetatud rohkem kui 14 päeva enne avalduse esitamist ning Kaubal ei esine puudusi.

13.1.4. Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda kui ilmneb, et Kasutajal puudus õigus Müügilepingu sõlmimiseks (nt kui alaealine Kasutaja sõlmib lepingu alkoholi ostmiseks). Elektrowerkil ja Kaupmehel on õigus ja kohustus Kauba kättetoimetamisel või Teenuse osutamisel kontrollida, kas Kasutajal on Müügilepingu sõlmimise õigus. Vastava õiguse puudumisel Kaupmees Kaupa ei väljasta või Teenust ei osuta.

13.2. Elektrowerkil ja Kaupmehel on kohustus:

13.2.1. Edastada Kaupade ja Teenuste kohta õiget informatsiooni;

13.2.2. Informeerida Kasutajat hiljemalt Kauba kättesaamisel või Teenuse osutamisel pretensioonide esitamise võimalustest ning Kauba garantiitingimustest;

13.2.3. Tagada Müügilepingu täitmine selleks ettenähtud tingimustel;

13.2.4. Garantiitingimuste ilmnemisel parandada või asendada puudustega Kaup;

13.2.5. Garantiitingimuste alla mittekuuluvate puuduste ilmnemisel lahendada Tarbija pretensioonid ja parandada või asendada Kaup juhul, kui selline kohustus tuleneb käesolevast Kasutustingimustest või õigusaktidest.

13.2.6. Korraldada ja tagada Kaupade tagastused ja väljavahetamised, kui selleks on õigusaktides või käesolevates Kasutustingimustes sätestatud alus.

 

14. Poolte teated

 

Kõikide Kodulehe teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja, Elektrowerk ja Kaupmehe vahel toimub elektroonilises kõikide Poolte poolt aktsepteeritud vormis Kodulehel, teineteisele avaldatud e-posti aadresside ja telefoniside kaudu või informatsiooni avaldamisega Kodulehel. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile või avaldatud Kodulehel ja sellest on möödunud 2 tööpäeva. Hindade, Maksetingimuste ja Transporditingimuste muutmine Kodulehel jõustub selle avaldamise hetkest.

 

15. Intellektuaalne omand

 

15.1. Elektrowerk Kodulehekülg ja kogu selle sisu, sh kuid mitte ainult Elektrowerk kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, Elektrowerk kaubamärk jms on Elektrowerk intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eespoolnimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Kaupmehel ega Kasutajatel õigus Elektrowerk kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada.

15.2. Eesmärgiga pakkuda enda Kaupu ja Teenuseid Kodulehe kaudu, loovutab Kaupmees Elektrowerkile intellektuaalse omandi õigused Kaupade ja Teenuste kirjelduste, fotode ja muude selliste teoste suhtes, mis kuuluvad avaldamisele Kodulehel. Kui intellektuaalse omandi õiguste loovutamine ei ole seadusest tulenevalt võimalik, annab Kaupmees Elektrowerkile nende kasutamiseks ainulitsentsi.

15.3. Kodulehele postituste tegemisega annab Kasutaja Elektrowerkile kõik varalised autoriõigused teostena käsitavate postituste suhtes. Kui Kasutajal puudus intellektuaalse omandi õigus postituste tegemiseks (nt postitab Kasutaja autoriõigustega kaitstud foto), kohustub Kasutaja vastutama kõikide kolmandate isikute nõuete rahuldamise eest, mis on esitatud Elektrowerkile seoses teoste, kaubamärkide või muu intellektuaalse omandi õigusega kaitstud objektiga seonduvate õiguste rikkumise eest.

 

 

16. Kasutustingimuste muutmine

 

17.1. Elektrowerkil on igal ajal õigus ühepoolselt Kodulehte ja Kasutustingimusi (sh kuid mitte ainult Transporditingimusi Maksetingimusi, pakkumise tingimused) ühepoolselt muuta ning täiendada, sh Kodulehe osutatavad teenused lõpetada või Koduleht sulgeda.

17.2. Elektrowerk soovitab Kasutustingimused aeg-ajalt üle vaadata, et olla kursis hetkel kehtivate tingimustega. Kõik tehingud alluvad nende tegemise hetkel kehtivatele tingimustele, va juhul kui tingimus oli põhjustatud Kodulehe tehnilisest veast.

 

18. Muud tingimused

 

18.1. Kasutajad aktsepteerivad Kodulehel esinevaid trükivigu, ebatäpsusi või muid tekkivaid vigu ning aktsepteerivad, et neid ei saa ühelgi juhul tõlgendada Elektrowerki kahjuks. Kodulehel kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega.

18.2. Kodulehe kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja, Elektrowerk ja Kaupmehe vahel kohaldatakse käesolevaid Kasutustingimusi, muid Poolte vahelisi suhteid reguleerivaid akte ja Eesti Vabariigi õigust.

18.3. Kodulehe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Tarbija ja Elektrowerk lahendada läbirääkimiste teel. Kui Elektrowerk keeldub Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Elektrowerk pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kaudu või nõuda asja lahendamist Harju Maakohtus. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud kodulehel , Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

18.4. Kasutustingimused kehtivad Kodulehe kasutamisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ning Elektrowerk ja Kaupmehe vaheliste Kasutustingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.

18.5. Juhul, kui mõni Kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimuste sätete kehtivust.

 

19. Tellitud kauba hoiustamine

 

21.1. Tellitud Kauba hoiustamine Elektrowerki või Kaupmehe laos kuni 14 päeva peale Kauba saabumist lattu (Tarbijale saadetakse väljastamisteade sms-i või emaili või tel teel) on Tarbijale tasuta. Kui Tarbija soovib Müügitellimusega soetatud Kaupa hoiustada eelmainitud ladudes kauem, lisandub Müügitellimuse summale hoiustamise tasu 1 eurot iga tasuta hoiuaega ületanud päeva eest.